Ako nakupovať na www.kdgarden.sk

 1. Výber konkrétneho tovaru, ktorý je možný cez sekcie na ľavej strane
 2. Pre zobrazenie detailu o tovare je potrebné kliknúť na obrázok alebo názov tovaru, a zobrazí sa podrobný popis tovaru ako aj zväčšený obrázok 
 3. Kliknutím na odkaz "do košíka" bude vybraný tovar uložený v košíku. Takýmto spôsobom môžete vyberať a pridávať do nákupného košíka ďalšie produkty
 4. Ak chcete ukončiť nakupovanie, kliknite na ikonu nákupného košíka v pravom hornom rohu. K dispozícii budete mať obsah vášho nákupného košíka, v ktorom môžete dodatočne odoberať alebo meniť množstvo vašich produktov. Ak si želáte zvýšiť počet kusov daného tovaru, zmeňte číslo v políčku kusy alebo znamienkami plus a mínus zmeňte počet kusov. Ak si želáte tovar odstrániť, stlačte krížik pre vymazanie položky z košíku. Ak si neželáte vykonať ďalšie zmeny, kliknite na ikonu "Objednať"
 5. Vyplňte fakturačné údaje, adresu doručenia ak je iná ako fakturačná adresa a ak tovar nakupujete na firmu doplňte firemné údaje. Údaje označené * sú povinné, bez ich vyplnenia nie je možné dokončiť objednávku
 6. V dolnej časti je možné doplniť k objednávke poznámku pre predávajúceho
 7. Odkliknite súhlas s obchodnými podmienkami pokiaľ s nimi súhlasite
 8. Vyberte si spôsob doručenia a spôsob platby
 9. Po kliknutí odkazu "Pokračovať" sa zobrazí súhrn objednávky. Vo vlastnom záujme si skontrolujte obsah objednávky, kusy, cenu a tiež fakturačné a dodacie údaje
 10. V tomto kroku je možné objednávku aj vytlačiť
 11. Po kontrole kliknite "Odoslať objednávku".
 12. Následne bude Vaša objednávka odoslaná a jej detaily budú zaslané na e-mail Vami uvedený v objednávkovom formulári
 13. O stave objednávky budete informovaný emailom, prípadne telefonicky alebo SMS
 14. V prípade potreby si objednávku overíme telefonicky